ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία μας συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Το τελευταίο διάστημα έχουμε προβεί σε μία σειρά από αλλαγές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (γνωστού ως "ΓΚΠΔ") της ΕΕ. Στόχος μας είναι  να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και διαφανείς όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, καθώς και τον τρόπο που τα επεξεργαζόμαστε.

 

Ι. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς

 

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό να παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και για να  είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει έναντι των (υποψήφιων) πελατών και προμηθευτών της.

Ειδικά μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 

Επικοινωνία

 

Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλεγούν στο πλαίσιο επικοινωνίας, που πραγματοποιείται είτε τηλεφωνικά, μέσω του αριθμού που αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, είτε με αποστολή fax ή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στην αναρτημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μηνυμάτων ενημερωτικού περιεχομένου (newsletter) θα συλλέξουμε το email σας.

 

Social Plugins

Στον ιστότοπο της εταιρείας μας χρησιμοποιούνται Social Plugins.

 

Μέσω των συγκεκριμένων πρόσθετων (plugins), η Εταιρεία μας μπορεί να αποκτά πρόσβαση μόνο σε δημόσια κοινοποιημένες πληροφορίες στις αντίστοιχες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η λειτουργία των plugins διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εκάστοτε πλατφόρμας.

 

Αγορά Προϊόντων

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είτε έχοντας δημιουργήσει λογαριασμό είτε ως επισκέπτης. Στην περίπτωση που οι αγορές πραγματοποιούνται από χρήστες που διαθέτουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα συλλέξουμε την πλήρη διεύθυνση χρέωσης, προαιρετικά το τηλέφωνό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία συμπεριληφθεί στο πεδίο σημειώσεων. Εάν κάποιος χρήστης πραγματοποιήσει αγορά ως επισκέπτης, εκτός των προαναφερθέντων δεδομένων σας, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και την διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email). Σε κάθε περίπτωση, εάν η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων είναι διαφορετική από αυτής τη χρέωσης, θα συλλέξουμε, επιπλέον, το ονοματεπώνυμο παραλήπτη, την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του παραλήπτη και, προαιρετικά, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Εφόσον επιλέξετε η πληρωμή να πραγματοποιηθεί με χρήση πιστωτικής κάρτας, θα συλλέξουμε τα στοιχεία αυτής και συγκεκριμένα τον αριθμό της, την ημερομηνία λήξης της, τον κωδικό επαλήθευσης (CVV2/CVC2), το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ένα email. Διευκρινίζεται ότι παραγγελίες προϊόντων μπορούν να γίνουν και τηλεφωνικά ή μέσω email οπότε και θα συλλεγούν τα ως άνω  αναφερόμενα δεδομένα.

 

Δημιουργία λογαριασμού

Δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες μας να δημιουργήσουν λογαριασμό στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ώστε να πραγματοποιούν ευκολότερα και ταχύτερα τις αγορές τους. Στην περίπτωση που επιλέξετε να εγγραφείτε, θα συλλέξουμε το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email).

 

Λίστα αγαπημένων

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας Λίστας Αγαπημένων και η αποστολή αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν επιλέξετε να στείλετε την Λίστα σας με email, θα συλλέξουμε το emailτου παραλήπτη, το δικό σας email, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία επιλέξετε να συμπεριλάβετε στο ανάλογο πεδίο μηνύματος.

 

 

ΙΙ. Νομικές βάσεις επεξεργασίας

Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στην περίπτωση συνδρομής τουλάχιστον μίας από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 

 • Εκτέλεση Σύμβασης: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προσήκουσα εκτέλεση των συμβάσεων που καταρτίζει η Εταιρεία μας ή για την λήψη μέτρων στο προσυμβατικό στάδιο.  Επί παραδείγματι,  η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε τυχόν ερώτημά σας μέσω των καναλιών επικοινωνίας (email, τηλέφωνο, fax), κοκ.
 • Έννομη Υποχρέωση: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που καθιερώνει ο νόμος, επί παραδείγματι η φορολογική νομοθεσία.
 • Έννομα συμφέροντα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας ή τρίτων, εφόσον δεν υπερισχύει αυτών(των εννόμων συμφερόντων) το συμφέρον του εργαζομένου: Η συλλογή και επεξεργασία είναι απαραίτητες για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων, συνιστάμενων στην εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής μας, στη διασφάλιση της φήμης της, στη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Ζωτικά συμφέροντα: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία της ζωής κάποιου προσώπου ή για τη διαφύλαξη άλλων ζωτικών συμφερόντων.
 • Συγκατάθεση: Εφόσον απαιτείται από το Νόμο ή όταν δεν εφαρμόζεται κάποια από τις παραπάνω νομικές βάσεις, η Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσής σας , η οποία λαμβάνεται υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Επί παραδείγματι, λαμβάνουμε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή δεδομένων μέσω cookies, καθώς και για να σας αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο (“newsletter”).

 

 III.Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται βάσει του σκοπού για τον οποίον έχουν συλλεγεί, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.

 

Εφόσον η τήρηση των δεδομένων σας δεν ικανοποιεί κάποιο σαφώς ορισμένο και νόμιμο σκοπό, προχωρούμε σε ασφαλή διαγραφή ή/και καταστροφή των προσωπικών δεδομένων σας με βάση την «Πολιτική Τήρησης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων» της Εταιρείας μας.

 

 

ΙV.Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Εταιρεία μας γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας:

α) Σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της,

β)Σε φορείς, στους οποίους ανατίθεται η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών όπως,  ενδεικτικά  αλλά  όχι  περιοριστικά, δικηγόροι, πάροχοι προϊόντων ή/και υπηρεσιών πληροφορικής ή/και υποστήριξης πάσης φύσεως πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων, εταιρείες διοικητικής υποστήριξης, εταιρείες marketing.

γ)Σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν να σας παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, τράπεζες, χρηματοοικονομικά ιδρύματα, εταιρείες ταχυμεταφορών.

γ)Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ήφορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 

V.Τα δικαιώματα σας

 Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων παρέχει μία σειρά δικαιωμάτων και επιλογών, που δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε. Έτσι, μπορείτε να μας ζητήσετε:

 •          να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε. Εφόσον το επιθυμείτε, θα σας παρέχουμε και αντίγραφο χωρίς δική σας επιβάρυνση. (Δικαίωμα πρόσβασης)
 •          να διορθώσουμε ανακρίβειες ή λάθη, να συμπληρώσουμε ελλείψεις ή να επικαιροποιήσουμε τα δεδομένα σας. (Δικαίωμα διόρθωσης)
 •          να διαγράψουμε δεδομένα, εφόσον δεν τα τηρούμε για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό. (Δικαίωμα στη λήθη ή Δικαίωμα διαγραφής)
 •          να αναστείλουμε την επεξεργασία α)ενόσω αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, β)εφόσον κρίνετε την επεξεργασία παράνομη (αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή) , γ)όταν τα δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για το σκοπό της επεξεργασίας και δ)για όσο χρονικό διάστημα τελεί υπό αμφισβήτηση κατά πόσο οι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας υπερτερούν σε σχέση με αυτούς που επικαλείστε εσείς για να διακόψουμε οριστικά τη συγκεκριμένη επεξεργασία.
 •          να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή για λόγους που σας αφορούν στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούμε ιδίως για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης ή για κατάρτιση προφίλ. Η εναντίωση μπορεί, συγκεκριμένα, να αφορά και τη συμμόρφωσή σας προς κάποια απόφαση την οποία λάβαμε με αυτοματοποιημένα μέσα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, μπορείτε να απαιτήσετε από εμάς να σας επιτρέψουμε να παρέμβετε. (Δικαίωμα εναντίωσης – Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων)
 •          να σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε συγκεκριμένη μορφή (συνήθως αναγνώσιμη από μηχανήματα) ή να τα μεταφέρουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο κατόπιν  δικής σας υπόδειξης, εφόσον, βέβαια, αυτό είναι τεχνικά εφικτό και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. (Δικαίωμα στη φορητότητα).
 •          να μην επεξεργαζόμαστε εφεξής τα δεδομένα σας, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να ανακαλέσετε ελεύθερα τη συγκατάθεση (συναίνεση) που μας έχετε δώσει.

Μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας στη διεύθυνση: [email protected]

Η Εταιρεία μας θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός(1) μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Το παρόν έγγραφο ενημερώθηκε την 13/03/2019:

Αναγκαία

 Όνομα

Πάροχος

Σκοπός

Λήξη

Τύπος

PrestaShop-{HASH}

 

flexbook.gr

Περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό το οποίο αποθηκεύει τις πλοηγήσεις σε διάφορες ιστοσελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος.

20 μέρες

HTTP

cookielaw_module

flexbook.gr

Αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη αναφορικά με την αποδοχή των cookiesγια τον συγκεκριμένο τομέα (domain)

15 Μέρες

HTTP

Στατιστικά

_ga

flexbook.gr

Δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου.

2 χρόνια

ΗΤΤP

_gat

flexbook.gr

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία GoogleAnalyticsγια να ανακόψει την ταχύτητα των αιτημάτων στον εξυπηρετητή.

1 ημέρα

HTTP

_gid

flexbook.gr

Δημιουργία μοναδικού αναγνωριστικού για τη συλλογή στατιστικών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου.

1 ημέρα

ΗΤΤP

collect

google-analytics.com

Αποστολή δεδομένων στη GoogleAnalyticsαναφορικά με τη συσκευή και τη συμπεριφορά των χρηστών του Ιστοτόπου. Συλλέγει δεδομένα από το χρήστη για διαφορετικές συσκευές και κανάλια marketing.

Τέλος συνεδρίας (session)

Pixel

Προώθησης

ads/ga-audiences

 

google.com

 

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία GoogleAdWordsγια να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον των χρηστών που βάσει της επιγραμμικής (online) τους συμπεριφοράς σε διάφορες ιστοσελίδες ενδέχεται να μετατραπούν σε πελάτες.

Τέλος συνεδρίας (session)

Pixel

IDE

doubleclick.net

Χρησιμοποιείται από την υπηρεσία GoogleDoubleClickγια να καταγραφούν οι ενέργειες του επισκέπτη αφότου δει ή επιλέξει κάποια από τις διαφημίσεις του Ιστοτόπου, με σκοπό να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα μιας διαφήμισης καθώς  και η παρουσίαση στοχευμένων διαφημίσεων στον χρήστη.

1 χρόνος

HTTP

pagead/1p-user-list/#

google.com

Χρησιμοποιείται για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τέλος συνεδρίας (session)

Pixel

test_cookie

doubleclick.net

Χρησιμοποιείται για να ελέγξει εάν ο φυλλομετρητής του χρήστη  υποστηρίζει cookies.

1 ημέρα

HTTP

 

 [MB1]Link στο εν λόγω Κείμενο

Η Προϊόντα Σημειώσεων Α.Ε θα ικανοποιεί όλα τα αιτήματά σας εντός ενός μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας είναι σχεδόν αδύνατη για εμάς, θα σας ενημερώνουμε άμεσα εξηγώντας σας  τους λόγους της σχετικής μας αδυναμίας.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για απορίες και διευκρινίσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας.

Προϊόντα Σημειώσεων Α.Ε

[email protected]

Ορφέως 220, Αθήνα 122 41

210 3461779

 

Ημερομηνία ισχύος- Τροποποιήσεις

Έκδοση 1.0, Δημοσιεύθηκε στις 01-08-18

Έκδοση 1.1, Δημοσιεύθηκε στις 20-03-19

Product added to wishlist

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία πλοήγησής σας σε αυτό το site. Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε το site αποδέχεστε τη χρήση cookies.